https://www.hnammobile.com/dien-thoai/samsung-galaxy-m31-m315.20524.htmllabel :CTYtong cong.. 2hetgiá: 4709000variation: Bluetiêu đề: Samsung Galaxy M31 M315 (New - BH12T)hình: https://stcv4.hnammobile.com/uploads/news/blue-9823213257.jpg?v=1611125974đã thêm tag??? 0Invalid query: Field 'img' doesn't have a default value